Edukacja Nauczycieli

Edukacja nauczycieli

Zdobywanie kompetencji i wieloetapowy proces podnoszenia kwalifikacji nauczycielskich jest dla metody Iyengara® unikatowy. Na tle coraz łatwiej dostępnej, bardziej zróżnicowanej oferty kursów oferujących przygotowanie i rozwój umiejętności instruktorskich, mniej przy tym zobowiązujących w czasie i nakładzie pracy, postrzegany jako wymagający i wysokonakładowy. Przekłada się to na wysoki standard nauczania, oddanie prowadzących, ich poznawczą samodzielność i umocowanie w tradycji.  Instytucją zarządzającą procesem certyfikacji nauczycieli w Polsce jest funkcjonujące od 2002 r. Stowarzyszenie Jogi Iyengara. Pozwala ono zainteresowanym zajęciami na szybkie zweryfikowanie kompetencji, stopnia i stażu danego uczącego. Status uczącego zatwierdza w ostatecznej instancji Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, w Indiach.

Spełniwszy określone umową wymogi szkoleniowe, każdy z uczących zgodnie z przekazem B.K.S. Iyengara może starać się o Certyfikat Marki.

W 2020 r. RIMYI przedstawiło światowej społeczności  nową organizację systemu certyfikacji.
Komitet Techniczny SJIP zaadaptował ją do Wymogów Certyfikacyjnych dla Kandydatów
i Wskazań dla Nauczycieli Prowadzących/Rekomendujących. Od czerwca 2021 r. SJIP realizuje Certyfikację w nowej formule.

Niezależnie od rozwiązań formalnych, zasadą przygotowywania się Kandydata do egzaminu
jest „termin” u Nauczyciela Prowadzącego (Mentora), obejmujący:
– systematyczne uczestniczenie w zajęciach początkujących i ogólnych
– obserwację zajęć początkujących
– asystowanie w zajęciach początkujących
– superwizowane uczenie w ramach zajęć początkujących

Edukacja kandydatów obejmuje technikę i metodologię asan i pranayamy, anatomię
i fizjologię w praktyce, wskazówki do praktyki uwarunkowanej terapeutycznie, oraz filozofię jogi.
Nauczyciel Prowadzący potwierdza gotowość kandydata do przystąpienia do egzaminu nauczycielskiego, wystawiając oficjalną Rekomendację. Wraz z jej wystawieniem zaświadcza
o wiedzy Kandydata,  o jego predyspozycjach dydaktycznych i dojrzałości do pracy z innymi niemniej, niż o umiejętności prowadzenia przezeń praktyki asan i pranayamy.

Certyfikacja  jest wnikliwym, złożonym procesem odbywającym się pod okiem doświadczonych Nauczycieli. W nowym ujęciu jest to także interaktywne i kształtujące poczucie wspólnoty doświadczenie, gdzie Kandydaci i Nauczyciele Certyfikujący pozostają w otwartej, uważnej
i serdecznej komunikacji, dzieląc się wiedzą w oparciu o wzajemnie udzielaną informację zwrotną.
SJIP realizuje Certyfikację w dwudniowej formule wyjazdowej, zapewniając wszystkim uczestnikom te same warunki doświadczenia i przestrzeni do budowania rzeczywistych, uważnych relacji.
Poza trzyosobową Komisją, Certyfikacja jest dodatkowo moderowana przez osobą wyznaczoną przez Zarząd i Komisję Etyki SJIP, która dba o zgodną ze standardami metody ewaluację gotowości Kandydatów, jasność komunikacji między wszystkimi uczestnikami Certyfikacji,
oraz usprawnienie proceduralnych rozwiązań.

Zachowanie statusu nauczyciela metody Iyengara® wymaga kontynuacji szkolenia odpowiednio w ramach akredytowanych warsztatów, bądź awansowania w procesie certyfikacji,
w tym regularnego odbywania stażu w RIMYI. Rozwój na tej ścieżce wiąże się ze stałym zaangażowaniem i nieprzerwaną nauką. Praca ze sobą na rzecz innych i z innymi trwa całe życie. Nieustające przesuwanie horyzontu poznania, fizyczna sprawność, siła, elastyczność
i jasność widzenia, będące owocami praktyki, pozwalają świadomie kształtować bezpośrednią rzeczywistość i czynić otaczający świat lepszym. Kwalifikacje uczących wg metody Iyengara® należą powszechnie do najwyżej cenionych. Począwszy od Poziomu 3 (w dotychczasowej nomenklaturze Junior Intermediate III/Senior Intermediate), nauczyciele często służą wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

Grupa Mentorska

W związku z oficjalnymi wytycznymi RIMYI, przygotowanie Kandydatów do Certyfikacji realizuję indywidualnie, w kontekście wzajemnie się wspierającej grupy mentorskiej. Zainteresowanych zapraszam do indywidualnego kontaktu, jak również do zapoznania się z nowym spektrum Certyfikacji na stronie SJIP.

Na pracę grupy w najbliższym semestrze składają się:

 • udział w zajęciach zgodnie z grafikiem
 • ćwiczenie obserwacji, prezentacja i prowadzenie ucznia
  w ramach Kursu Podstawowego;
 • ćwiczenie obserwacji, prezentacja i prowadzenie ucznia
  w ramach warsztatu zajęciowego z terapii
 • wzajemne obserwowanie zajęć
 • spotkania via zoom* – dydaktyka
 • spotkania live* –  filozofia
  *terminy spotkań widnieją w grafiku

Merytorycznym patronem mojej pracy z przyszłymi nauczycielami pozostaje jedna z najbardziej cenionych na świecie nauczycielek stopnia Advanced Lois Steinberg

Wsparcia w zachowaniu filozoficznej, jogicznej perspektywy w praktyce i pracy z uczącymi, regularnie udziela Raya Uma Datta

Wiedzę filozoficzną zgłębiam w ramach programu Yoga Philosophy Applied, Vidya Institute
pod kierownictwem Gitte Bechsgaard.

Warsztat mentorski i trenerski  rozwijam na studiach kierunkowych w Laboratorium Psychoedukacji SWPS.

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich

Certyfikowanych uczących zainteresowanych dalszym rozwojem zapraszam do udziału
w prowadzonych przeze mnie zajęciach w Warszawie, oraz w Warsztatach Tematycznych

Uczących i przygotowujących się do Certyfikacji spoza Warszawy, zapraszam w roku 2022/23 do przyjazdu w potwierdzonych wcześniej terminach:

8/9/10 listopada
10/11/12 stycznia
28/29/30 marca
25/26/27 kwietnia